IT-strategi och Verksamhetsutveckling

Navigate Consulting har sedan starten 2003 hjälpt sina kunder realisera IT-strategier och förändringsinitiativ via implementation och vidareutveckling av systemstöd med fokus på helhetslösningar inom kundernas verksamhetsprocesser och applikationslandskap.

I dagens snabbt föränderliga affärslandskap, där digital omvandling är normen, är vi stolta över att kunna erbjuda marknadsledande expertis med vårt team av certifierade konsulter, som har expertis inom områden som EA och affärsarkitektur, CIO-rådgivning, portfölj- och tjänstehantering, lösningsarkitektur och förändringshantering.

Vårt huvudfokus ligger alltid på att leverera konkret affärsnytta till våra kunder, så att de kan få maximal avkastning på sina investeringar. Vi tror att vi kan hjälpa dig att hålla dig i framkant i en snabbt föränderlig digital värld genom att anpassa våra insatser till dina affärsmål.

Navigate Innovationsmodell

Navigate Innovationsmodell är en leverans- och styrmodell som säkerställer långsiktig värderealisering, skalbarhet och kvalitet i levererade verksamhetsförmågor och IT lösningar. Modellen är flexibel och kan enkelt anpassas till era befintliga leverans- och styrmodeller eller implementeras och användas rakt av.

Behovsanalys och kravställning är centrala för modellen och måste göras på strategisk, taktisk och operativ nivå. Navigate Consulting har skapat ett ramverk för behov och krav som anpassar sig till din organisation och dina förutsättningar och som bygger på agil värdebedömning, prioriteringar och kontinuerlig mätning av värdeförverkligande.

En förutsättning för lyckade investeringar i verksamhetsutveckling och nya IT stöd är att affärsnyttan motiverar arbetsinsatsen. Verksamhetens användare och framför allt rätt användande av de nya stöden är nyckeln till framgång för positiv avkastning. I modellen sker nyttovärderingarna kontinuerligt, snabbt och effektivt med uppföljning av uppnådda effekter.

Vision och mål är ledstjärnor i modellen och Navigate Consulting erbjuder metodstöd och möjliggörande av affärs- och transformationsstrategier som baseras på ert företags övergripande strategiska inriktning och marknadslöfte.

Era strategier realiseras via affärsarkitekturen som knyter an affären med mer traditionella EA-domäner och möjliggör en gemensam roadmap för affär, verksamhet och IT.

Planering sker i modellen på strategisk, taktisk och operativ nivå. Strategisk planering sätter inriktning för strategiska initiativ och investeringar i teknik. Taktisk planering sker genom att utvärdera alternativ och proaktivt välja en eller flera roadmaps. Operativ planering möjliggör effektiv realisering och sker löpande med fokus på snabbhet och effektivitet. Planering för samtliga nivåer sker iterativt utifrån perspektiven affär, verksamhet och IT.

Din kärnverksamhet som binder samman din affärs- och IT-verksamhet genom arkitekturen för affärsmodellen. Nyckeln är att sätta hela företaget och kärnverksamheten i centrum och skapa en portfölj av affärsmodeller som utgör en helhetssyn.

En affärsomvandling som drivs av kärnverksamheten gör det möjligt för dig att göra rätt saker vid rätt tidpunkt.

Centralt i modellen är även hur man kommunicerar sina strategier och planer samt följer upp kvalitet och effekter i realiseringen. Styrning sker strategiskt, taktiskt och operativt, även här utifrån perspektiven affär, verksamhet och IT. Modellen är flexibel att hantera styrning av stora förändringsinitiativ, både med agila och traditionella metoder, men går även att anpassa till mindre leveranser från enstaka innovationsteam

Tekniken och dess möjligheter är också centrala i modellen. Som oberoende konsultföretag är Navigate Consulting experter på hur den senaste tekniken skapar värde för ditt företag. Vi har till exempel experter inom ERP, Business Intelligence och ny teknik som AI, robotik, processautomatisering och IOT.

Som oberoende konsultföretag är vi experter på att leverera IT-lösningar som stöder verksamhetens krav och övergripande strategier, färdplaner och arkitektur.

Som oberoende konsultbolag är vi experter på att realisera IT lösningar som stödjer verksamhetsbehov och övergripande strategier, roadmaps och arkitektur. Våra konsulter kan både fungera som strategiska och taktiska rådgivare i program- och projektstyrgrupper men kan även leda initiativ operativt i både agila och traditionella leveransorganisationer. Läs mer om hur vi arbetar med bl.a. projektledning.